Ekstremalnekaszuby.pl

Spis treści

Regulamin

Warunkiem kupna i skorzystania z usług i produktów dostępnych w ofercie Serwisu www.ekstremalnekaszuby.pl jest zapoznanie się, akceptacja i przestrzeganie poniższego Regulaminu.

I. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: EkstremalneKaszuby.pl – „Hunter” Paweł Stolarczuk Borsk 6b 83-442 Borsk, NIP 957 071 04 01, REGON 220840706 który działając na zlecenie Zamawiającego dokonuje zamówienia Prezentu na rzecz Obdarowanego u wyselekcjonowanych Partnerów.

Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która za pośrednictwem Serwisu www.ekstremalnekaszuby.pl zawiera umowę nabycia Vouchera.

Obdarowany – osoba, która po dokonaniu rezerwacji i przekazaniu odcinka Vouchera Partnerowi i zawarciu z Partnerem umowy na realizację Prezentu (co może wymagać akceptacji stosowanych przez Partnera ogólnych warunków umów lub Regulaminów, nie będzie natomiast, z zastrzeżeniem pkt IV.10 niniejszego Regulaminu, wymagać wnoszenia przez Obdarowanego żadnych dodatkowych opłat) jest uprawniona domagać się od Partnera Realizacji Prezentu określonego w dokumencie Vouchera. W szczególności Obdarowanym może być Zamawiający.

Partner – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, realizująca Prezent i zawierająca w tym celu umowę z Obdarowanym.

Prezent – usługa lub towar, której wykonanie EkstremalneKaszuby.pl działając na zlecenie Zamawiającego, zamawia na rzecz Obdarowanego u Partnera.

Prezent personalizowany – towar lub usługa wykonane według indywidualnego zamówienia, zamawiany na zlecenie Zamawiającego na rzecz Obdarowanego u Partnera.

Voucher – dokument potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) do otrzymania jednego, wybranego Prezentu z listy dostępnych Prezentów zawartych w tym Voucherze. Pełna lista dostępnych Prezentów zawartych w Voucherze jest przedstawiona w opisie Vouchera w serwisie EkstremalneKaszuby.pl. Voucher uprawnia Obdarowanego, po zawarciu z Partnerem umowy, na realizację wybranego Prezentu (co może wymagać akceptacji stosowanych przez Partnera ogólnych warunków umów lub regulaminów, nie będzie natomiast, z zastrzeżeniem pkt IV.10 niniejszego Regulaminu, wymagać wnoszenia przez Obdarowanego żadnych dodatkowych opłat) do domagania się od Partnera otrzymania wybranego Prezentu lub wymiany Vouchera zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie IV.8. Za moment finalnego stwierdzenia jaki Prezent będzie realizował Obdarowany uznaje się zatwierdzenie rezerwacji terminu Realizacji Prezentu.

Realizacja Prezentu – wykonanie przez Partnera zamówionej przez Zamawiającego usługi lub towaru (Prezentu) na rzecz Obdarowanego. Realizacja Prezentów w formie usług wymaga rezerwacji terminu realizacji za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego Partnera.

System Zakupu – jeden z elementów komputerowego serwisu EkstremalneKaszuby.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu procedur postępowania zawartych w niniejszym Regulaminie, zwany dalej Systemem.

Serwis – strona internetowa o adresie „www.ekstremalnekaszuby.pl”, za pośrednictwem której Zamawiający dokonuje zamówienia i zawiera umowę objętą niniejszym Regulaminem.

Kod Vouchera – ciąg znaków identyfikujących zamówienie konkretnego Vouchera.

Termin ważności – wskazana w treści Vouchera data, do której możliwe jest zrealizowanie Vouchera.

Biuro Obsługi Klienta – biuro EkstremalneKaszuby.pl, którego dane teleadresowe są podane na stronie internetowej www.EkstremalneKaszuby.pl

Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta EkstremalneKaszuby.pl tj. od 9.00 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin zawiera w szczególności uregulowania organizacyjne Serwisu oraz realizacji Voucherów, a jego akceptacja jest warunkiem skorzystania z oferty prezentowanej w Serwisie EkstremalneKaszuby.pl

2. Właścicielem Serwisu EkstremalneKaszuby.pl jest Paweł Stolarczuk

3. Bezpośrednimi usługodawcami realizującymi Prezenty są Partnerzy. Realizacja Prezentu następuje po zawarciu pomiędzy Partnerem a Obdarowanym odpowiedniej umowy na realizację Prezentu (co może wymagać akceptacji stosowanych przez Partnera ogólnych warunków umów i regulaminów, nie będzie natomiast, z zastrzeżeniem pkt IV.10 niniejszego Regulaminu, wymagać wnoszenia przez Obdarowanego żadnych dodatkowych opłat). Odmowa Partnera zawarcia wskazanej w niniejszym punkcie umowy stanowi podstawę do zwrotu ceny Vouchera Zamawiającemu przez EkstremalneKaszuby.pl

4. Voucher może być zrealizowany tylko przez osobę, której dane zostaną podane w procesie rezerwacyjnym u partnera.

5. EkstremalneKaszuby.pl przyjmuje, że każdy Zamawiający oraz Obdarowany, we własnym interesie podaje wszelkie informacje w sposób prawidłowy i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z czym odpowiedzialność Zamawiającego lub Obdarowanego za skutki nieprawidłowości wynikające z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z rzeczywistością wypełnienia formularzy Systemu, w tym w szczególności danych teleadresowych Zamawiającego i Obdarowanego, ponosić będzie tylko i wyłącznie odpowiednio Zamawiający lub Obdarowany. EkstremalneKaszuby.pl nie będzie zobowiązany do ustalania, czy Zamawiający lub Obdarowany poprawnie i prawidłowo podał wszelkie informacje, które zostały wprowadzone do Serwisu.

6. Zamawiający poprzez przyjęcie niniejszego Regulaminu oświadcza, a EkstremalneKaszuby.pl przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający upewnił się, że w przypadku Prezentów, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej Obdarowanego, Obdarowany może skorzystać z wybranego Prezentu, a samo skorzystanie z Prezentu nie będzie narażało Obdarowanego na ryzyko naruszenia jego stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia lub ogólna kondycja psychofizyczna Obdarowanego nie pozwalają na skorzystanie przez niego z Prezentu, wówczas ani Obdarowanemu ani Zamawiającemu nie będą przysługiwać w stosunku do EkstremalneKaszuby.pl żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej ceny. Ekstremalne Kaszuby nie będzie także ponosił odpowiedzialności za inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające realizację Prezentu, jeżeli Zamawiający pomimo posiadania wiedzy o faktach mających istotny wpływ na możliwość realizacji Prezentu nie poinformował o nich EkstremalneKaszuby.pl, choć w danych okolicznościach poinformowanie o nich było w pełni uzasadnione.

7. Postanowienia pkt. 6. mają odpowiednie zastosowanie w sytuacji gdy Zamawiający nie upewnił się, czy Obdarowany może z uwagi na powszechnie obowiązujące ograniczenia, w tym w szczególności wymogi administracyjne, zrealizować Prezent, którego realizacja związana jest z wyjazdem zagranicznym, w szczególności EkstremalneKaszuby.pl nie odpowiada za posiadanie przez Obdarowanego aktualnego paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwowej (np. wiza) i wjazdu na terytorium państwa obcego.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego oraz Obdarowanego za pośrednictwem Serwisu www.ekstremalnekaszuby.pl treści o charakterze bezprawnym. Ekstremalne Kaszuby nie zapewnia także możliwości posługiwania się przez Zamawiającego i Obdarowanego podczas zawierania umowy oraz w ramach realizacji Vouchera, pseudonimem lub w inny anonimowy sposób.

III. Zamówienia

1. Prezenty prezentowane na stronie www.ekstremalnekaszuby.pl zostały opisane z możliwie najlepszą dokładnością, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może obiektywnie oczekiwać zarówno Zamawiający jak i Obdarowany. Niemniej Ekstremalne Kaszuby zastrzegają sobie możliwość pojawienia się różnic pomiędzy opisem Prezentu, a jego faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak kolor, marka, typ, dokładny czas trwania, itp. Zdjęcia zamieszczone przy opisie Prezentów stanowią jedynie przykład Prezentu, którego sposób realizacji powinien być zasadniczo tożsamy z przedstawionym Prezentem, jednakże Ekstremalne Kaszuby nie gwarantuje wykorzystania przez Partnera zamieszczonych na zdjęciach pojazdów, sprzętów, widoków itp., identycznych z tymi, które zostały zamieszczone na zdjęciach przy opisie poszczególnych Prezentów.

2. Wszystkie ceny Voucherów przedstawione na stronie internetowej www.ekstremalnekaszuby.pl nie zawierają kosztów płatności oraz przesyłki, które są naliczane w trakcie procedury składania zamówienia.

3. Zamówienie Vouchera, następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez System Zakupu, tj.:
a) wybranie Vouchera, którego zamówieniem jest zainteresowany Zamawiający.
b) zaakceptowanie wybranych Voucherów i podanie swoich niezbędnych danych,
c) wybranie sposobu dokonania zapłaty, jak również sposobu dostarczenia Vouchera
d) po zakończeniu procesu zamówienia Zamawiający otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.

4. Możliwe jest również dokonanie zamówienia Vouchera w punkcie sprzedaży bezpośredniej, w takiej sytuacji niniejszy Regulamin jest wiążący w zakresie realizacji Vouchera oraz Realizacji Prezentu.

4. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik naciska widoczny na ekranie – przycisk z napisem „Potwierdź zakup”, co oznacza wcześniejsze zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż Zamawiający zawarł z Ekstremalne Kaszuby umowę, mającą za przedmiot wydanie Zamawiającemu Vouchera.

5. W przypadku, kiedy Zamawiający dokonuje zamówienia Vouchera w punkcie sprzedaży bezpośredniej za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości ceny.

6. Warunkiem otrzymania przesyłki, jest dokonanie zapłaty w wysokości wyliczonej przez System. Wyliczona kwota zawiera zapłatę za Voucher, wybraną metodę płatności i dostawy oraz ewentualne opcje dodatkowe.

7. W każdym wypadku zapłata wynagrodzenia jest jedynym świadczeniem pieniężnym, do jakiego zobligowany jest Zamawiający.

8. W żadnym wypadku Vouchery nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do świadczeń wskazanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem punktu V.1.

9. Przekazanie zapłaty następuje poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Ekstremalne Kaszuby lub z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez serwis www.payu.pl firmy PayU S.A., jako operatora płatności, z którym współpracują Ekstremalne Kaszuby.

10. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek Ekstremalne Kaszuby w mBank S.A. o nr.: 73 1140 2004 0000 3902 8070 0797, lub z chwilą zaksięgowania jej przez serwis PayU

11. Przesyłka, zawierająca Voucher, jest dostarczana do Zamawiającego na wskazany w zamówieniu adres w oparciu o wybraną przez niego formę dostawy. Informacje dotyczące dostępnych form dostawy są przedstawione w procesie zamówienia. Ekstremalne Kaszuby nie gwarantują terminu dostarczenia przesyłki z uwagi na fakt iż ostateczny termin jest uzależniony od pracy firmy dostarczającej przesyłkę, zgodnie z wyborem Zamawiającego, za co Ekstremalne Kaszuby nie ponosi odpowiedzialności.

12. Odbiór przesyłki od kuriera (w każdym przypadku) lub listonosza (w przypadku płatności za pobraniem) powinien być pokwitowany pisemnie. Z chwilą dokonania zapłaty w oraz oddania przez Ekstremalne Kaszuby przesyłki Poczcie Polskiej lub kurierowi, uważa się, Ekstremalne Kaszuby w sposób prawidłowy wydały przesyłkę odbiorcy. Z tą samą chwilą uważa się, że przeszły na odbiorcę wszelkie korzyści i ciężary związane z przesyłką, jak również niebezpieczeństwo jej utraty lub uszkodzenia.

13. Przesyłka, o której mowa w pkt. 11 przesyłana jest na koszt Zamawiającego, w jeden z możliwych sposobów wskazanych przez Zamawiającego na stronach Serwisu Ekstremalne Kaszuby. Koszt przesyłki jest ustalany w trakcie procesu składania zamówienia i jest uzależniony od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy.

14. Nota księgowa potwierdzająca dokonanie zapłaty jest przesyłana w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia.

15. Ekstremalne Kaszuby nie prowadzą sprzedaży bezpośredniej w siedzibie biura.

16. W ramach prowadzonych działań promocyjnych Ekstremalne Kaszuby stosują kody rabatowe wartościowe oraz procentowe. Użycie kodu rabatowego odbywa się na następujących zasadach:
a) kod rabatowy działa w odniesieniu do wartości zamawianych voucherów i nie obejmuje kosztów dostawy, płatności oraz opcji dodatkowych.
b) pozostałe warunki wykorzystania kodu rabatowego są określane każdorazowo w ramach danej promocji oraz prezentowane na stronie Ekstremalne Kaszuby.

IV. Realizacja Vouchera

1. Obdarowany może zrealizować otrzymany Voucher w ciągu jego Terminu Ważności. W tym celu po wręczeniu Obdarowanemu przez Zamawiającego Vouchera, Obdarowany powinien zarezerwować termin realizacji prezentu u Partnera zgodnie z warunkami rezerwacji Partnera.

2. W celu zmiany terminu Realizacji Prezentu na inny termin, Obdarowany zobowiązany jest skontaktować się z Partnerem i zarezerwować nowy termin wykonania usługi zgodnie z warunkami rezerwacji Partnera.

3. Warunkiem koniecznym do umówienia terminu Realizacji Prezentu jest posiadanie ważnego Vouchera.

4. W przypadku nie zebrania wymaganej wielkości grupy uczestników na dzień Realizacji Prezentu Partner ma możliwość zmiany terminu Realizacji Prezentu, przy czym Partner poinformuje o tym Obdarowanego najpóźniej na 1 dzień roboczy przed ustalonym uprzednio terminem.

5. Niezrealizowanie Vouchera w Terminie Ważności oznacza rezygnację Zamawiającego oraz Obdarowanego z Realizacji Vouchera oraz Realizacji Prezentu oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową, w szczególności powoduje brak możliwości Realizacji Vouchera oraz Realizacji Prezentu przez Obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu ani Zamawiającemu żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty zapłaty. Kwota ta stanowi zryczałtowane wynagrodzenie za nabycie Vouchera, oraz utrzymywanie Partnera w gotowości do zawarcia umowy na Realizację Prezentu i Realizacji Prezentu oraz poniesionych w tym celu kosztów.

6. W odniesieniu do Voucherów stanowią one dokument uprawniający do wyboru konkretnego Prezentu z listy Prezentów określonej w ramach danego Vouchera. Obdarowany może wybrać inny Prezent niż widoczny na Voucherze z listy Prezentów dostępnych w ramach danego Vouchera, w stosunku do którego nie dokonano rezerwacji, przed upływem Terminu Ważności Vouchera. W tym celu konieczny jest kontakt Obdarowanego z Biurem Obsługi Klienta. Wybrany Prezent jest przesyłany Obdarowanemu w formie przesyłki eVoucher PDF (voucher PDF przesyłany mailem.

7. Obdarowany może dokonać wymiany otrzymanego Vouchera w stosunku do którego nie dokonano rezerwacji na inny, przed upływem Terminu Ważności Vouchera, pokrywając jedynie koszty związane z ewentualną przesyłką w przypadku wyboru przesyłki innej niż eVoucher PDF. Wymiany takiej Obdarowany może dokonać tylko jednokrotnie i odbywa się ona na następujących zasadach:
a) wymiana na Voucher droższy niż wartość ceny zapłaconej za posiadany przez Obdarowanego Voucher może nastąpić wyłącznie po dokonaniu stosownej dopłaty,
b) wymiana na Voucher o wartości równej cenie zapłaconej za posiadany przez Obdarowanego Voucher następuje bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,
c) wymiana na Voucher o niższej wartości od otrzymanego Vouchera powoduje, iż Obdarowanemu, ani Zamawiającemu nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej zapłaty. Nowy Voucher będzie miał taki sam termin ważności jak Voucher podlegający wymianie. Wymienione Vouchery są przesyłane Obdarowanemu w formie przesyłki eVoucher PDF (voucher PDF przesyłany mailem.

8. W przypadku, kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia Vouchera, a Termin Ważności Vouchera jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek Zamawiającego i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu Vouchera. Duplikat jest wystawiany w formie pliku pdf i jest wysyłany na adres e-mail, z którego zostało założone zamówienie w ramach którego został nabyty Voucher.

9. Poza innymi warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie, warunkiem skutecznej realizacji Vouchera jest uzyskanie potwierdzenia terminu realizacji Vouchera od Partnera w formie wiadomości e-mail zawierającej termin, miejsce realizacji. W przypadku Vouchera otrzymanego drogą elektroniczną (opcja dostawy „eVoucher PDF” konieczne jest przedstawienie Partnerowi wydruku Vouchera wypełnionego wymaganymi danymi.

10. Obdarowany w przypadku zamiaru realizacji Prezentu u Partnera ma obowiązek zawrzeć z Partnerem umowę, co może oznaczać konieczność stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń Partnera. O ile przepisy prawa nie wprowadzają w tym zakresie surowszych wymagań umowa taka może zostać zawarta również ustnie lub w sposób dorozumiany (w szczególności poprzez wręczenie przez Obdarowanego podpisanego Vouchera Partnerowi i przystąpienie przez Partnera do Realizacji Prezentu). Zwracamy uwagę, że w związku z charakterem niektórych świadczeń, Partnerzy roszczą sobie prawo do uzyskania od Obdarowanego oświadczenia o wzięciu na siebie odpowiedzialności lub o wpłaceniu kaucji.

11. Zaleca się aby przed przystąpieniem do Realizacji Prezentu Obdarowany upewnił się że w przypadku Prezentów, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej Obdarowanego, Obdarowany może skorzystać z wybranego Prezentu, a samo skorzystanie z Prezentu nie będzie narażało Obdarowanego na ryzyko naruszenia jego stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej.

12. W odniesieniu do Prezentów, których realizacja może zależeć od określonego wieku Obdarowanego lub posiadania określonych uprawnień jak np. prawo jazdy, Partner ma prawo sprawdzić te okoliczności, a Obdarowany ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla Partnera podstawę odmowy Realizacji Prezentu, bez prawa Obdarowanego lub Zamawiającego podnoszenia roszczeń względem Ekstremalne Kaszuby oraz Partnera.

13. W wypadku Realizacji Prezentów z ograniczeniami wiekowymi (o czym Zamawiający jest poinformowany w opisie Prezentu, a Obdarowany w Voucherze) osoby niespełniające kryterium wieku dla danego Prezentu muszą przybyć na miejsce Realizacji Prezentu w obecności przedstawicieli ustawowych (np. rodziców, opiekunów) lub okazać Partnerowi pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych wraz z ich numerami telefonów kontaktowych. Partner ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek Obdarowanego, jak również skontaktować się z przedstawicielami ustawowymi Obdarowanego w celu potwierdzenia zgody na skorzystanie z Prezentu. W przypadku powzięcia przez Partnera uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości zgody przedstawiciela ustawowego lub podanych danych kontaktowych tych przedstawicieli, Parter może powstrzymać się od Realizacji Prezentu na czas wykazania przez Obdarowanego prawdziwości udzielonej przez właściwego przedstawiciela ustawowego zgody, zaś Zamawiającemu, ani Obdarowanemu nie będą przysługiwały z tego tytułu względem Ekstremalne Kaszuby oraz Partnera żadne roszczenia.

14. Partner może odmówić realizacji Prezentu jeżeli Obdarowany nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia (dotyczy także okresu ciąży) lub kondycję psychofizyczną Obdarowanego.

15. Nie stawienie się Obdarowanego na miejsce Realizacji Prezentu lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do Realizacji Prezentu, bez prawa Obdarowanego lub Zamawiającego żądania zwrotu uiszczonej zapłaty. Uiszczona dotychczas przez Zamawiającego kwota zapłaty stanowi zryczałtowane wynagrodzenie za nabycie Vouchera oraz utrzymywanie Partnera w gotowości do zawarcia umowy na Realizację Prezentu i Realizacji Prezentu oraz poniesionych w tym celu kosztów.

16. W przypadku Prezentów, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych lub innych zmiennych czynników, Partner może odmówić Realizacji Prezentu, w sytuacji, kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu Obdarowanego lub narazić Obdarowanego na szkodę majątkową. Wówczas Obdarowany ustala nowy termin Realizacji Prezentu bezpośrednio z Partnerem, o czym jest obowiązany zawiadomić Ekstremalne Kaszuby. W takiej sytuacji Ekstremalne Kaszuby nie pokrywa kosztów, jakie poniósł Obdarowany, związanych z Realizacją Prezentu, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.

17. Postanowienia punktu 15 stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania Prezentu doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Partnera i Ekstremalne Kaszuby, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.

18. W sytuacjach wyjątkowych, w szczególności w przypadkach losowych, niezależnych od Partnera, w tym m.in. w przypadku choroby personelu Partnera, Partner ma obowiązek zaproponowania innego terminu Realizacji Prezentu lub, jeśli nie jest to możliwe w wybranym terminie, Ekstremalne Kaszuby będzie zobowiązany do zwrotu Obdarowanemu kwoty zapłaty uiszczonej przez Zamawiającego.

19. Ekstremalne Kaszuby przyjmuje, że Zamawiający posiada prawa autorskie do wszystkich przesłanych przez siebie zdjęć. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich. W celu umożliwienia Realizacji Prezentu Zamawiający zobowiązuje się udzielić Ekstremalne Kaszuby nieodpłatnej licencji wykonawczej, z prawem do udzielenia dalszej licencji na rzecz Partnera, do korzystania ze zdjęć, które Zamawiający przekazuje w celu Realizacji Prezentu, na polach eksploatacji umożliwiających taką realizację.

V. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy

1. Z zastrzeżeniem punktu 2, 3 i 4, w każdym wypadku, w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy objętej niniejszym Regulaminem, Zamawiający może od takiej umowy odstąpić i zrezygnować z nabycia Vouchera, bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Ekstremalne Kaszuby w formie pisemnej. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Zamawiający może skorzystać określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie osobie będącej konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego.

3. Odstępnie od umowy w terminie 30 dni nie jest możliwe jeśli Voucher, został zrealizowany lub jeśli został zainicjowany proces Realizacji Prezentu poprzez złożenie rezerwacji u Partnera.

4. W przypadku zakupu Vouchera lub Pakietu w punkcie sprzedaży bezpośredniej zwroty odbywają się według zasad obowiązujących dla danego punktu sprzedaży.

5. W przypadku odstąpienia od umowy nabycia Vouchera, Zamawiającemu zwracana jest dokonana zapłata w takiej samej formie, w jakiej została ona dokonana.

VI. Ekstremalne Kaszuby do odstąpienia od umowy

1. Ekstremalne Kaszuby zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z Zamawiającym umowy w czasie Terminu Ważności Vouchera w sytuacji, kiedy Realizacja Prezentu okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami, w tym w szczególności z powodu wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku Obdarowanemu zwracana jest cała uiszczona zapłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Ekstremalne Kaszuby ofertę zastępczą.

2. Za przypadki siły wyższej, w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do Realizacji Prezentu lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Ekstremalne Kaszuby, takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez Partnera i niemożność znalezienia na rynku innego wykonawcy, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

VII. Rozpatrywanie reklamacji i odpowiedzialność

1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy objętej niniejszym Regulaminem, Zamawiający lub Obdarowany zgłasza do Ekstremalne Kaszuby w terminie nie późniejszym niż 14 dni od chwili Realizacji Prezentu lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany.

2. Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić drogą elektroniczną na adres biuro@ekstremalnekaszuby.pl Każda reklamacja dokonana w sposób inny, niż wskazano powyżej, nie będzie rozpatrywana i zwalnia Ekstremalne Kaszuby z wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego i Obdarowanego powstałą w skutek niezgłoszenia reklamacji w powyższy sposób do Ekstremalne Kaszuby.

3. Pismo z reklamacją powinno zawierać następujące dane: dane Obdarowanego (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji z podaniem Kodu Vouchera wraz z uzasadnieniem.

4. Ekstremalne Kaszuby niezwłocznie podejmuje działania w celu załatwienia reklamacji przez Partnera, w sposób jak najbardziej korzystny dla Obdarowanego. Ekstremalne Kaszuby rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zwrotna jest wysyłana pocztą elektroniczną

5. Ekstremalne Kaszuby ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i Obdarowanego za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu, jednakże odpowiedzialność Ekstremalne Kaszuby zostaje ograniczona do wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego i Obdarowanego. Zamawiający i Obdarowany przyjmują do wiadomości, iż Ekstremalne Kaszuby nie ma bezpośredniego wpływu na sposób Realizacji Prezentu przez Partnera, nie jest podmiotem realizującym Prezent, ani producentem Prezentu. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań Partnera lub jakości dostarczonego przez niego Prezentu, Ekstremalne Kaszuby podejmuje w imieniu Zamawiającego lub Obdarowanego w stosunku do Partnera niezbędne działania, uzgadniając je odpowiednio z Zamawiającym lub Obdarowanym.

6. Ekstremalne Kaszuby nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie Vouchera, Pakietu wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona, chyba, że Ekstremalne Kaszuby zostanie powiadomiony o fakcie utraty Vouchera, w terminie umożliwiającym powiadomienie właściwego Partnera o takim fakcie. W przeciwnym wypadku Realizację Prezentu na rzecz osoby nieuprawnionej traktuje się jako realizację na rzecz Obdarowanego.

7. Ekstremalne Kaszuby zaleca wszystkim Obdarowanym, którzy otrzymali Voucher dotyczący Prezentów, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia. Ekstremalne Kaszuby oświadcza, że Obdarowani nie są objęci żadnym ubezpieczeniem na czas i okoliczność Realizacji Prezentu. Ekstremalne Kaszuby zaleca również, by Obdarowani przed Realizacją Prezentu upewnili się u Partnera, czy bezpieczeństwo Obdarowanych przy Realizacji Prezentu nie zależy od określonego stanu zdrowia lub kondycji psychofizycznej Obdarowanych lub od zachowania przez Obdarowanych innych aktów staranności.

8. W sytuacji kiedy z uwagi na niedostępność pierwotnie zakupionego Prezentu Ekstremalne Kaszuby lub Partner zaproponuje Obdarowanemu wymianę Prezentu na inną usługę (która z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu może być realizowana przez innego Partnera) i Obdarowany zaakceptuje propozycję wymiany i zrealizuje usługę, na którą Prezent został wymieniony, nie będą honorowane reklamacje dotyczące faktu wymiany Prezentu.

9. Ekstremalne Kaszuby rezerwuje sobie prawo do zawieszania wykonywania zamówień i dostaw w przypadku niezapłacenia lub odmowy autoryzacji wypłacenia kartą płatniczą ze strony oficjalnie uwierzytelnionej jednostki bankowej. Ekstremalne Kaszuby nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycia lub wykorzystanie niezgodnego z prawem jakiegokolwiek środka płatności (np. posłużenie się skradzioną kartą).

10. W przypadku uznania reklamacji jako zasadnej Katalog Marzeń dokonuje zwrotu części lub całości ceny Vouchera (w zależności od wyniku reklamacji) przy czym Zamawiającemu lub Obdarowanemu zwracana jest dokonana zapłata w takiej samej formie, w jakiej została ona dokonana przez Zamawiającego. Zwrot dokonywany w formie pieniężnej następuje maksymalnie w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia reklamacji w postaci przelewu bankowego.

VIII. Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

1. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ( dalej Rozporządzenie) o ochronie danych jest Ekstremalne Kaszuby.

2. Dane osobowe Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 4, nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody, za wyjątkiem sytuacji, w której przekazanie takich danych będzie niezbędne do realizacji umowy w szczególności firmie realizującej przesyłkę tj. (w zależności od wyboru dokonanego przez Zamawiającego w procesie składania zamówienia). Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi wyraźną zgodę Zamawiającego na przekazanie swoich danych osobowych Ekstremalne Kaszuby wyłącznie w celu wykonania umowy objętej niniejszym Regulaminem.

3. Dane osobowe Obdarowanego będą przekazane Partnerowi w celu Realizacji Prezentu. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi wyraźną zgodę Obdarowanego na przekazanie swoich danych osobowych Ekstremalne Kaszuby oraz Partnerowi wyłącznie w celu wykonania umowy objętej niniejszym Regulaminem i realizacji Prezentu przez Partnera, bez prawa do dalszego wykorzystania.

5. Wykorzystanie przez Ekstremalne Kaszuby zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2 oraz 3, w szczególności w celach reklamy i marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, nie wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody Zamawiającego i Obdarowanego.

6. Zamawiającemu oraz Obdarowanemu w każdym czasie przysługuje prawo do otrzymania kopii danych osobowych, prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, zmienia ich i uzupełniania, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, złożenia wniosku o usunięcie danych pod adresem biuro@ekstremalnekaszuby.pl jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie odpowiednio Zamawiający lub Obdarowany.

7. Zamawiający może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Ekstremalne Kaszuby swoich danych osobowych, co Ekstremalne Kaszuby obowiązany jest uczynić niezwłocznie po zakończeniu obowiązywania umowy pomiędzy Ekstremalne Kaszuby oraz Zamawiającym i Obdarowanym. Za datę zakończenia umowy uznaje się upłynięcie terminu ważności Vouchera lub realizację Vouchera potwierdzoną przez Partnera, w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce później.

8. Ekstremalne Kaszuby oświadcza, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IX. Szczególne postanowienia dla Voucherów grupowych

2. Obdarowany zobowiązuje się do przekazania osobom, które zaprosi do realizacji Prezentu opisu rekomendowanych aktów staranności otrzymanych od Ekstremalne Kaszuby w procesie rezerwacji Prezentu.

X. Postanowienia końcowe

1. Materiały zamieszczone w Serwisie www.ekstremalnekaszuby.pl (teksty, nazwy produktów, zdjęcia, logo itp.) nie mogą być reprodukowane, kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane i publikowane bez pisemnego zezwolenia Ekstremalne Kaszuby lub innego właściciela praw autorskich.

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z umową objętą niniejszym Regulaminem Ekstremalne Kaszuby zobowiązuje się dołożyć starań do ich polubownego załatwienia, w tym także za pośrednictwem alternatywnych metod rozstrzygania sporów, np. w trybie mediacji, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.

3. Ekstremalne Kaszuby podejmuje również współpracę z firmami, które nie są Partnerami, a które kooperując z Ekstremalne Kaszuby promują swoje usługi lub produkty. W takiej sytuacji – kooperacji z innymi podmiotami, Regulamin niniejszy jest wiążący chyba, że co innego wynika z zawartej umowy. W każdym jednak wypadku Regulamin niniejszy jest wiążący dla Obdarowanych w zakresie realizacji Vouchera, a o ile Partner i Obdarowany nie postanowią inaczej jego odpowiednie fragmenty również w zakresie Realizacji Prezentu (takie odmienne postanowienia Partnera i Obdarowanego nie mogą zwiększać odpowiedzialności ani zobowiązań Ekstremalne Kaszuby).

4. Ekstremalne Kaszuby może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Ekstremalne Kaszuby, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

W ciągu 30 dni od dokonania zamówienia możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy otrzymane od Ciebie płatności. Poniesione przez Ciebie koszty przesyłki są zwracane w wysokości najtańszej aktualnie dostępnej w sklepie Ekstremalne Kaszuby formy dostawy. W przypadku zakupu opcji dodatkowych (takich jak np. opakowania prezentowego) warunkiem zwrotu ceny opakowania prezentowego jest odesłanie go na adres podany poniżej. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając maila na adres biuro@ekstremalnekaszuby.pl Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.


Ważne: Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu, z tego względu mail informujący o odstąpieniu od umowy musi zostać wysłany z tego samego adresu e-mail, który został podany w zamówieniu. Odstępnie od umowy nie jest możliwe jeśli Voucher, został zrealizowany lub jeśli został zainicjowany proces Realizacji Prezentu u Partnera. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.