Ekstremalnekaszuby.pl

Spis treści

odstąpienie od umowy

Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy

1. Z zastrzeżeniem punktu 2, 3 i 4, w każdym wypadku, w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy objętej niniejszym Regulaminem, Zamawiający może od takiej umowy odstąpić i zrezygnować z nabycia Vouchera, bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Ekstremalne Kaszuby w formie pisemnej. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Zamawiający może skorzystać określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie osobie będącej konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego.

3. Odstępnie od umowy w terminie 30 dni nie jest możliwe jeśli Voucher, został zrealizowany lub jeśli został zainicjowany proces Realizacji Prezentu poprzez złożenie rezerwacji u Partnera.

4. W przypadku zakupu Vouchera lub Pakietu w punkcie sprzedaży bezpośredniej zwroty odbywają się według zasad obowiązujących dla danego punktu sprzedaży.

5. W przypadku odstąpienia od umowy nabycia Vouchera, Zamawiającemu zwracana jest dokonana zapłata w takiej samej formie, w jakiej została ona dokonana.

Ekstremalne Kaszuby do odstąpienia od umowy

1. Ekstremalne Kaszuby zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z Zamawiającym umowy w czasie Terminu Ważności Vouchera w sytuacji, kiedy Realizacja Prezentu okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami, w tym w szczególności z powodu wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku Obdarowanemu zwracana jest cała uiszczona zapłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Ekstremalne Kaszuby ofertę zastępczą.

2. Za przypadki siły wyższej, w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do Realizacji Prezentu lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Ekstremalne Kaszuby, takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez Partnera i niemożność znalezienia na rynku innego wykonawcy, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

Rozpatrywanie reklamacji i odpowiedzialność

1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy objętej niniejszym Regulaminem, Zamawiający lub Obdarowany zgłasza do Ekstremalne Kaszuby w terminie nie późniejszym niż 14 dni od chwili Realizacji Prezentu lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany.

2. Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić drogą elektroniczną na adres biuro@ekstremalnekaszuby.pl Każda reklamacja dokonana w sposób inny, niż wskazano powyżej, nie będzie rozpatrywana i zwalnia Ekstremalne Kaszuby z wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego i Obdarowanego powstałą w skutek niezgłoszenia reklamacji w powyższy sposób do Ekstremalne Kaszuby.

3. Pismo z reklamacją powinno zawierać następujące dane: dane Obdarowanego (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji z podaniem Kodu Vouchera wraz z uzasadnieniem.

4. Ekstremalne Kaszuby niezwłocznie podejmuje działania w celu załatwienia reklamacji przez Partnera, w sposób jak najbardziej korzystny dla Obdarowanego. Ekstremalne Kaszuby rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zwrotna jest wysyłana pocztą elektroniczną

5. Ekstremalne Kaszuby ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i Obdarowanego za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu, jednakże odpowiedzialność Ekstremalne Kaszuby zostaje ograniczona do wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego i Obdarowanego. Zamawiający i Obdarowany przyjmują do wiadomości, iż Ekstremalne Kaszuby nie ma bezpośredniego wpływu na sposób Realizacji Prezentu przez Partnera, nie jest podmiotem realizującym Prezent, ani producentem Prezentu. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań Partnera lub jakości dostarczonego przez niego Prezentu, Ekstremalne Kaszuby podejmuje w imieniu Zamawiającego lub Obdarowanego w stosunku do Partnera niezbędne działania, uzgadniając je odpowiednio z Zamawiającym lub Obdarowanym.

6. Ekstremalne Kaszuby nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie Vouchera, Pakietu wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona, chyba, że Ekstremalne Kaszuby zostanie powiadomiony o fakcie utraty Vouchera, w terminie umożliwiającym powiadomienie właściwego Partnera o takim fakcie. W przeciwnym wypadku Realizację Prezentu na rzecz osoby nieuprawnionej traktuje się jako realizację na rzecz Obdarowanego.

7. Ekstremalne Kaszuby zaleca wszystkim Obdarowanym, którzy otrzymali Voucher dotyczący Prezentów, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia. Ekstremalne Kaszuby oświadcza, że Obdarowani nie są objęci żadnym ubezpieczeniem na czas i okoliczność Realizacji Prezentu. Ekstremalne Kaszuby zaleca również, by Obdarowani przed Realizacją Prezentu upewnili się u Partnera, czy bezpieczeństwo Obdarowanych przy Realizacji Prezentu nie zależy od określonego stanu zdrowia lub kondycji psychofizycznej Obdarowanych lub od zachowania przez Obdarowanych innych aktów staranności.

8. W sytuacji kiedy z uwagi na niedostępność pierwotnie zakupionego Prezentu Ekstremalne Kaszuby lub Partner zaproponuje Obdarowanemu wymianę Prezentu na inną usługę (która z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu może być realizowana przez innego Partnera) i Obdarowany zaakceptuje propozycję wymiany i zrealizuje usługę, na którą Prezent został wymieniony, nie będą honorowane reklamacje dotyczące faktu wymiany Prezentu.

9. Ekstremalne Kaszuby rezerwuje sobie prawo do zawieszania wykonywania zamówień i dostaw w przypadku niezapłacenia lub odmowy autoryzacji wypłacenia kartą płatniczą ze strony oficjalnie uwierzytelnionej jednostki bankowej. Ekstremalne Kaszuby nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycia lub wykorzystanie niezgodnego z prawem jakiegokolwiek środka płatności (np. posłużenie się skradzioną kartą).

10. W przypadku uznania reklamacji jako zasadnej Katalog Marzeń dokonuje zwrotu części lub całości ceny Vouchera (w zależności od wyniku reklamacji) przy czym Zamawiającemu lub Obdarowanemu zwracana jest dokonana zapłata w takiej samej formie, w jakiej została ona dokonana przez Zamawiającego. Zwrot dokonywany w formie pieniężnej następuje maksymalnie w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia reklamacji w postaci przelewu bankowego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

W ciągu 30 dni od dokonania zamówienia możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy otrzymane od Ciebie płatności. Poniesione przez Ciebie koszty przesyłki są zwracane w wysokości najtańszej aktualnie dostępnej w sklepie Ekstremalne Kaszuby formy dostawy. W przypadku zakupu opcji dodatkowych (takich jak np. opakowania prezentowego) warunkiem zwrotu ceny opakowania prezentowego jest odesłanie go na adres podany poniżej. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając maila na adres biuro@ekstremalnekaszuby.pl Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. Ważne: Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu, z tego względu mail informujący o odstąpieniu od umowy musi zostać wysłany z tego samego adresu e-mail, który został podany w zamówieniu. Odstępnie od umowy nie jest możliwe jeśli Voucher, został zrealizowany lub jeśli został zainicjowany proces Realizacji Prezentu u Partnera. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.

Wszystkie szczegóły znajdziesz w Regulaminie.